Stadgar

Stadgar för Bällstavikens Segel Sällskap

(Beslutade vid Luciamötet 05 december 2017)

§ 1 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

1. Föreningens namn är Bällstavikens Segel Sällskap (BSS).
BSS är en allmännyttig ideell förening, vars ändamål är att underlätta för seglingsintresserade medlemmar i olika former anordna och underhålla bryggplatser samt att allmänt höja intresset för segling.

2. Föreningen skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat och sjömanskap.

3. Föreningen har också till uppgift att anordna och underhålla bryggplatser.

4. Föreningen har också till uppgift att i egen eller annans regi erbjuda torrsättning över vintern och ombesörja sjösättning samt underlätta riggning och underhåll av stående och löpande rigg, genom kollektivt arbete.

§ 2 FÖRENINGENS ANKNYTNING TILL CENTRALA ORGANISATIONER

1. Föreningen är ansluten till de centrala organisationer som årsmöte eller extra årsmöte beslutar om på förslag av styrelsen.

§ 3 FÖRENINGENS EMBLEM

1. Föreningens standert är vit, rektangulär och tvåtungad med blå cirkel i vilken de blå initialerna ”BSS” är placerade.

2. Föreningens mössmärke har svart botten och svart träns. På detsamma är broderat med silvertråd en seglare för bidevind på en vattenyta och under detta initialerna ”BSS” i guldtråd.

3. Föreningens märken och emblem får endast bärs av medlem och standerten får endast föras av i föreningen inregistrerade båtar.

§ 4 MEDLEMSKAP

1. Medlemmar kan indelas i följande kategorier

• Medlem
• Hedersmedlem

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och insändas till föreningens styrelse. Sökanden bör om möjligt rekommenderas av klubbmedlem eller av annan klubbstyrelse om sökanden kommer från annan båtklubb. Finns ej sådana rekommendationer avgörs rekommendation av BSS’ styrelse. Inval sker på ordinarie möte på förslag av styrelsen. Den sökande skall närvara vid mötet för att inval skall kunna ske.

Hedersmedlem väljs efter beslut på årsmöte Beslut skall framgå av kallelse.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

Juridisk person kan ej bli medlem.

2. Sökande, som ansöker om medlemskap och hamnplats efter vårmötet kan om hamnkapten så medger, erbjudas hamnplats som tillfällig medlem tills frågan om medlemskap behandlats på nästa ordinarie medlemsmöte. För tillfällig medlem uttages en särskild avgift.

§ 5 MEDLEM

1. Det åligger medlem att vid varje tillfälle efter bästa förmåga verka för föreningens framgång samt att följa gällande stadgar och ordningsföreskrifter samt i stadgeenlig ordning fattade beslut.

2. Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert framföra sin båt.

3. Medlem skall utföra av styrelse beordrad arbetsplikt.

4. Medlems båt skall vara minst ansvarsförsäkrad.

5. Medlem skall erlägga beslutade avgifter till kassören före fastställda förfallodagar.

6. Medlem, som fullgjort sina skyldigheter enligt § 5 mom. 2-5, har rätt att utnyttja föreningens anläggningar och delta i föreningens aktiviteter samt att representera föreningen på kappseglingar.

7. Medlem, som trots påminnelse ej fullgjort sina skyldigheter enligt, § 5 mom. 2-5, anses som utträtt och avföres ur medlemsregistret och mister därmed alla sina rättigheter i föreningen.

8. Medlem är skyldig att till föreningens sekreterare eller kassör anmäla adressändring eller kontaktuppgifter omgående.

9. Medlem kan, utöver vad som anges i § 5 mom. 7 uteslutas ur föreningen om denne motverkar föreningens ändamål och skadar dess intressen eller genom sin vandel nedsätter dess anseende. Sådan uteslutning, som ovan anges, sker på förslag av styrelsen på ordinarie möte. Röstetal för uteslutning måste omfatta 2/3 av avgivna röster. Till möte, som skall avgöra fråga om § 5 i mom. 9, angiven uteslutning, skall alltid skriftlig kallelse utgå till samtliga medlemmar, vari framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas. Till medlem, som skall uteslutas, skall till kallelse bifogas skriftlig motivering för uteslutning. Verkställd uteslutning skall även anmälas till de centrala organisationer till vilka föreningen är anslutet.

§ 6 INREGISTRERING

1. Medlem, skall med ansökan till kassören lämna uppgifter om båtens namn, typ, byggnadsår, längd, bredd, djupgående, deplacement samt erlägga fastställd Inträdesavgift)

2. För hamnplats i föreningen är inregistrering obligatorisk.

3. För inregistrerad båt skall finnas en huvudman. Då inregistrerad båt har flera ägare skall dessa utse en huvudman att svara inför föreningen.

4. Byter medlem båt skall detta omgående meddelas styrelsen, byte av båt innebär inte garanterad hamnplats för den nya båten.

5. Föreningens standert får endast föras av båt som är inregistrerad i föreningen.

6. Övergår inregistrerad båt till ny ägare skall detta snarast anmälas till styrelsen, varvid den avföres ur registret.

§ 7 AVGIFTER

1. De avgifter som skall gälla för det kommande året bestämmes på Luciamötet året före.

2. På förslag av styrelsen kan efter mötesbeslut extra uttaxering företagas.

3. Samtliga avgifter skall betalas till föreningen senast det datum som står på fakturan. Senaste betalningsdag skall vara 30 dagar efter fakturadatum. Om avgifter inte inkommit i tid skall 1 påminnelsefaktura skickas och påminnelseavgift påföras det ursprungliga beloppet. Utebliven betalning av medlemsavgift innebär att medlem utträder föreningen. Utebliven betalning av hamnavgift medför att rätt till hamnplatsen kan ha förverkas.

4. För att erhålla varvsplats vid Kyrkhamns Varvsförening (KVF) krävs att medlemsavgift till BSS erlagts.

§ 8 MÖTEN

1. Årsmöte hålles första kvartalet på året och ett ordinarie möte hålles fjärde kvartalen.

2. Extra möte hålles då styrelsen så anser erforderligt, eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar så begär.

3. Kallelse till medlemsmöten sker genom skriftligt meddelande, elektroniskt eller på papper från styrelsen till medlemmarna senast 21 kalenderdagar före mötets hållande. Sådan kallelse skall uppta den av styrelsen föreslagna dagordningen.

4. Årsmötets dagordning skall alltid innehålla följande punkter:

1. Mötets öppnande;
2. Fastställande av röstlängd för mötet;
3. Mötets behöriga utlysande;
4. Fastställande av dagordning;
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare;
6. Val av ordförande och sekreterare för mötet;
7. Föregående mötesprotokoll;
8. Kassarapport och bokslut;
9. Skrivelser och rapporter;
10. Styrelsens verksamhetsberättelse;
11. Revisorernas berättelse;
12. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet;
13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret;
14. Beslut om styrelse och funktionärsarvoden;
15. Val av styrelseledamöter;
(jämnt årtal ordförande, vice sekreterare, och en suppleant, udda årtal vice ordförande, sekreterare, kassör och en suppleant)
16. Val av firmatecknare; ordförande och kassör;
17. Val av revisor och revisorssuppleant;
18. Val av Hamnkapten (jämnt årtal) och vice Hamnkapten (udda årtal);
19. Nya medlemmar;
20. Eventuellt bordlagda frågor samt skriftliga motioner från medlemmar;
21. Val av två mätningsmän;
22. Övriga frågor
23. Skiftning av styrelseledamöter;
24. Avslutning

5. Ordinarie höstmötets (Lucia) dagordning skall alltid innehålla följande punkter:

1. Mötets öppnande;
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare tillika rösträknare;
6. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
7. Föregående mötesprotokoll;
8. Kassarapport;
9. Beslut om kommande års avgifter. Bifogas kallelsen
10. Nya medlemmar;
11. Skrivelser och rapporter;
12. Seglingskommitténs rapport från säsongens seglingar.
13. Val av seglingskommitté.(eskaderchef, vice eskaderchef och 2 ledamöter, mandattid 2 år) Val av valberedning (2 ledamöter, mandattid 1 år)
14. Övriga frågor;
15. Avslutning.

6. Extra föreningsmöte: Extra föreningsmöte för behandling av brådskande ärenden hålls när styrelsen finner så påkallat eller efter skriftlig begäran av revisor eller minst 1/3 av klubbens medlemmar Vid extra föreningsmöte får endast de ärenden förekomma som enligt kallelsen föranlett mötet Kallelse till extra föreningsmöte skall vara medlemmar tillhanda 14 dagar före mötesdatum.

§ 9 RÖSTRÄTT OCH FRÅGORS AVGÖRANDE

1. Varje medlem i Bällstavikens Segelsällskap har en rösträtt på varje möte. Förutsatt att medlem erlagt stadgade avgifter och ej är i förfallen skuld till föreningen.

2. Alla beslut fattas med enkel majoritet där ej annorlunda i stadgarna föreskrives.

3. Skulle vid val lika antal röster tillfalla två kandidater sker lottning dem emellan.

4. Om vid annan frågas avgörande rösternas antal blir lika gäller den mening sittande ordförande biträder.

5. Styrelsemedlemmar äger rösta i alla frågor utom revisorsval och fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

6. Beslut får endast fattas i de frågor som framgår av kallelsen till mötet.

§ 10 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

1. Verksamhetsåret omfattar tiden mellan två årsmöten.

2. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.

§ 11 STYRELSE

1. Då allmänt möte ej är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ.

2. Styrelsen skall bestå av ett udda antal ledamöter, minst fem. Därtill utses två suppleanter, som kallas till alla styrelsemöten.

3. Styrelsens ledamöter skall vara ordförande, vice ordförande, sekreterare vice sekreterare och kassör. På årsmötet väljs Ordförande Kassör och sekreterare; övriga poster fördelas av styrelsen själv vid konstituerande möte.

4. Styrelseledamöternas mandattid är 2 år och skifte sker vartannat år. Vid jämnt årtal välj ordförande, vice sekreterare, och en suppleant. Vid udda årtal väljs vice ordförande , sekreterare, kassör och en suppleant.

5. Avgående styrelseledamot kan omväljas förutsatt att ansvarsfrihet har beviljats.

6. Styrelsemedlem som utan vägande skäl är frånvarande från 3 på varandra följande sammanträden anses ha utträtt ur styrelsen och ersätts med suppleant.

7. Styrelsens åligganden.

• Verka för föreningens fortbestånd
• Företräda föreningen i samband med andra föreningar, myndigheter och organisationer;
• Verkställa de beslut som fattas på föreningens möten;
• Bereda ärenden som skall föreläggas föreningens möten;
• Förvalta och ansvara för föreningens medel;
• Förelägga årsmötet verksamhets- och förvaltningsberättelse;
• Organisera stadgade möten;
• Tillsätta funktionärer efter behov;
• Sköta föreningens löpande ärenden.
• För beslut fattande inom styrelsen fordras att samtliga ledamöter blivit kallade till styrelsemötet samt att minst tre ledamöter är närvarande. Suppleant äger rösträtt då han ersätter ordinarie ledamot. Styrelsen är gemensamt ansvarig för alla inom densamma fattade beslut.
• Firmateckning. Föreningens firma tecknas av ordförande och annan styrelsemedlem i förening. Föreningens bank- och girokonton tecknas ensamt av kassören eller av två övriga styrelsemedlemmar i förening

8. Ordförandens åligganden;

• Opartiskt leda förhandlingarna vid allmänna möten;
• Sammankalla styrelsen då så erfordras samt leda dess möten;
• Representera föreningen;
• Underteckna viktigare skrivelser som rör föreningen;
• Övervaka att föreningens beslut blir verkställda i enlighet med dess stadgar och protokoll;
• Övervaka efterlevnad av föreningens stadgar

9. Vice ordförandes åliggande:

• Vid förfall för ordförande träda i dennes ställe;
• Deltaga i styrelsemöten och allmänna möten

10. Sekreterarens åliggande.

• Föra noggranna protokoll vid såväl styrelsens som föreningens möten;
• Ombesörja föreningens korrespondens;
• Hålla ett aktuellt medlems- och båtregister i samråd med kassören och hamnkaptenen;
• Utsända kallelser och andra meddelanden till medlemmarna;
• Bevaka viktigare årsdagar och andra bemärkelser som skall vara officiella
• Utlämna nycklar till sällskapets anläggningar till medlemmar mot fastställd avgift;

11. Vice sekreterarens åliggande.

• Vid förfall för sekreteraren träda i dennes ställe;
• Deltaga i styrelsemöten och allmänna möten

12. Kassörens åliggande:

• Föra noggranna räkenskaper;
• Uppbära alla avgifter och inkomster;
• Förvalta och ansvara för föreningens kassa i bank eller på postgiro.
• Mot kvitto och verifikation betala utgifter för föreningens löpande verksamhet;
• I samråd med sekreteraren hålla medlems- och båtregistret aktuellt;
• Vid varje medlemsmöte avge rapport om föreningens ekonomiska läge;
• Förvalta och handha försäljningen av föreningens emblem, märken, standertar mm
• Övervaka att medlemmarna stadgeenligt inbetalar fastställda avgifter före aktuella förfallodagar;
• Meddela till styrelsen om medlem försummar sina ekonomiska skyldigheter mot föreningen,

13. Suppleanternas åliggande.

• Då så erfordras deltaga i ordinarie möten och styrelsemöten;
• Vid behov ersätta styrelseledamot;
• Vid behov vara styrelsen behjälplig

14. Revisorer

1. Två revisorer väljs för 2 år och avgå växelvis;

2. Revisor väljs på årsmötet.

3. Revisorernas åliggande. Revisorerna skall:

• Granska styrelsens förvaltning, verksamhet och föreningens räkenskaper minst en gång per år;
• Till årsmötet avge skriftlig revisionsberättelse;
• Till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

4. Var och en av revisorerna äger när han så önskar ta del av räkenskaperna och övriga till föreningens verksamhet hörande handlingar. Förekommer oegentligheter i förvaltning eller räkenskaper skall revisorerna göra anmälan. Underlåts detta är revisorerna ansvarsskyldiga i samma grad som den eller de som begått oegentligheterna.

15. Hamnkapten

1. Hamnkapten och vice hamnkapten väljs på två år och avgår växelvis;
2. Årsmötet väljer hamnkapten jämna årtal och vice hamnkapten udda årtal; Hamnkaptenen skall:
3. Hamnkaptens åliggande.

• Leda arbetet i klubbens hamn;
• Tillse att bryggan med utrustning hålls i gott skick;
• Upprätta väntelista på medlemmar som önskar plats vid bryggan;
• Kontrollera att båtägarna har lämpliga förtöjningar för Y-bommar,
• Fördela hamnplatser på bästa sätt;
• Tillse att utfärdade ordningsregler för hamnen efterlevs ansvara för att flaggning sker enligt tradition. (Svenska flaggan hissas den 1 maj och 6:e juni samt då denna halas, hissas BSS’ klubbflagg.)
• Meddela styrelsen när ändringar eller reparationer måste utföras;
• Sammankalla arbetsdagar för hamnarbeten;

16. Vice hamnkaptens åliggande.

• Vid förfall för hamnkapten träda i dennes ställe;

§ 13 SEGLINGSKOMMITTÉ

1. Seglingskommittén skall bestå av eskaderchef, vice eskaderchef och två ledamöter.

2. Samtliga väljs för 2 år och avgår växelvis. Jämnt årtal väljs eskaderchef och en ledamot, udda årtal väljs vice eskaderchef och en ledamot.

3. Eskaderchefen skall:

• Vara sammankallande i seglingskommittén;
• Leda kommitténs arbete;
• Rapportera till Luciamötet efter avslutad säsong.

4, Seglingskommittén åliggande:

• Arrangera föreningens öppna och interna kappseglingar enligt internationella kappseglingsregler och interna föreskrifter;
• Anskaffa priser och samt handha och låta gravera vandringspriser;
• Uppbära startavgifter och leverera dessa till kassör;
• Lägga erforderliga banor och utpricka dessa;
• Utföra handikappsberäkningar:
• Upprätta resultatlistor snarast efter seglings avslutande;
• Rapportera resultatet av säsongens kappseglingar på Luciamötet; – förvalta och vårda föreningens utrustning för kappsegling; – ombesörja prisutdelning efter uppgjorda resultatlistor.

§ 14 MISSKÖTSEL AV FÖRTROENDEUPPDRAG

Brister någon av föreningens funktionärer eller kommitterade i sina åligganden, kan styrelsen om så påfordras i dennes ställe utse en tillförordnad funktionär för tiden till nästa allmänna möte.

§ 15 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast 30 dagar före allmänt möte. Förslaget skall i sin helhet delges medlemmarna i samband med kallelsen till mötet.

2. För stadgeändring fordras att två på varandra följande föreningsmöten.

3. Skulle tvist uppstå angående tolkning av dessa stadgar, avgöres denna på ordinarie möte.

4. Motioner skall vara skriftliga och styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan, för att kunna behandlas vid påföljande årsmöte.

§ 16 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

1. För beslut om upplösning av Föreningen fodras 2/3 majoritet på två av varandra följande årsmöten.
Upplöses föreningen skall eventuella tillgångar tillfalla Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutna (Sjöräddningssällskapet)