Ordningsregler

Ordningsregler för Bällstavikens Segel Sällskap (Gäller fr.o.m 01 april 2018)

Föreningen är en ideell förening för båtägare som vill ha en säker och trivsam hamn. Skötsel och underhåll görs av föreningens medlemmar. Genom att vi alla hjälps åt att hålla ordning och reda på anläggningen blir det trevligare och billigare att använda hamnen.

Uppförande

 • Medlem som uppträder störande verbalt eller fysiskt mot styrelsemedlem, funktionär eller annan medlem kan tilldelas en skriftlig varning, vid upprepade tillfällen kan medlem mista sin hamnplats efter styrelsebeslut.

Hamnen

 • Sommarsäsong är 1 maj – 30 oktober och Vintersäsong 1 november – 30 april följande kalenderår
 • Inom hamnområdet skall det vara ordning, städat och snyggt.
 • Medlem som medvetet bryter mot ordningsreglerna kan genom styrelsebeslut mista sin hamnplats.
 • Medlem skall se till att grind till bryggan och andra utrymmen hålls låsta.
 • Utomstående och barn under 15 år får ej utan klubbmedlems tillsyn beträda brygga eller båtar.
 • Medlem äger ej rätt att utan Hamnkaptens eller Styrelsens medgivande låna ut nycklar till brygga.
 • Ansökan om bryggplats för båt tillställes Hamnkapten före 1 april varje år;
 • Den som önskar förtöjningsplats för sin båt vid klubbens brygga under sommarsäsongen betalar specificerad avgift senast det datum kassören angivit. Är avgiften ej betald inom fastställd tid anses platsen tillgänglig för annan i klubbens båtplatskö.
 • BSS svarar för fördelning av bryggplatser inom hamnen.
 • Båt som anvisats plats kan av hamnkapten bli tilldelad ny plats under säsongen. Skäl kan vara att utnyttja bryggplatserna på bästa sätt. Medlem får ej flytta sin båt till annan plats utan Hamnkaptens tillstånd. Undantag vid olycks- eller haveririsk.
 • Hamnplatsen är personlig och får inte överlåtas ej heller uthyras av medlem. Hamnplats som ej utnyttjas under ett år tillfaller nästkommande i båtplatskön om man inte meddelar Hamnkapten sakliga skäl!
 • Båtbyte medger inte automatiskt rätt till ny båtplats. Medlem skall meddela hamnkapten och kassör den nya båtens data. Hamnkapten ska om möjligt bereda den plats i hamnen.
 • Egen anordnad hamnplats debiteras med 300 kr per dygn.

Vinterliggare

 • Båtägare som önskar kvarligga i hamnen efter sommarsäsongen skall ansöka om detta till hamnkapten senast den 1 oktober. Alla kostnader som en vinterplats medför skall debiteras medlem.
 • Medlem måste uppvisa försäkringsbrev där det framgår att båten är försäkrad för att ligga i vattnet vintertid.
 • Skador på hamnanläggningen som orsakas av båten ansvarar direkt medlem för.

Bommar

 • Plats mellan bommar: Båt skall förtöjas med minst 4 linor och ryckdämpare i gummi eller stålfjädrar. Förtöjningen skall vara rätt dimensionerad för båttypen och följa försäkringsbolagens rekommendationer. Vid påpekande om brister från hamnkapten eller styrelsen skall bristerna åtgärdas omedelbart. Följs inte påpekandet kan medlem mista sin hamnplats.
 • Det åligger alla båtägare att se till att sprintar och rör samt bultar är i bra skick på båtplatsens bommar.
 • Allt förtöjningsmaterial skall vara bortplockat senast 2 veckor efter säsongens slut.

Bryggan

 • Avfall och andra grovsopor exempelvis glasflaskor, batterier, kartonger, kemikalier måste respektive medlem ansvara för och ta med sig från klubbens område.
 • Som medlem är du skyldig att hålla rent från fågelspill, sopor, kablage etc. på bryggan framför din båtplats.
 • Förvaring av jollar och andra privata saker på bryggorna är ej tillåtet.
 • Fast monterade trappor och pallar framför båten är inte tillåtna på den fasta bryggan.

Landström

 • Landström är i fösta hand avsett för laddning av batterier och för handverktyg.
 • Elektriska kaminer för uppvärmning får ej användas utan särskilt tillstånd av hamnkapten.
 • Elsladd får inte lämnas inkopplad i eluttag utan att medlem närvarar. Måste sladden lämnas inkopplad även då medlem lämnat området ska sladden vara märkt med namn och mobilnummer.
 • Maximal tid för obemannat användande av el är 2 dygn. För annat behov, kontakta BSS hamnkapten.
 • Vid tillkoppling av landström till din båt måste elsladdar vara godkända för utomhusbruk med minst IP 44 klassning. Detta enligt säkerhetsföreskrifter.
 • Den som önskar utnyttja landström under längre period skall ansöka om detta till hamnkapten och på egen bekostnad införskaffa elmätare och redovisa elförbrukningen till klubben samt betala för sin förbrukning enligt fastställd taxa, oavsett tid på året.

Färskvatten

 • Vatten på bryggorna är i första hand avsett för att tillhandahålla dricksvatten, båttvätt kan ske i begränsad omfattning.

Parkering

 • Föreningen/Hamnen saknar för närvarande parkeringsplatser.

Klubbhuset – Kyrkhamn

 • Klubbhuset i Kyrkhamn kan användas för mindre reparationer och skall alltid iordningställas efter användande. Förvaring av privata saker får endast ske under kortare perioder, saker som kvarlämnas skall alltid vara märkta med namn och telefonnummer.

Uppsägning

Medlem som ej önskar båtplats skall meddela styrelsen detta senast 1 april innevarande år. Sker uppsägning senare har medlem betalningsansvar för båtplatsen kommande säsong.

Medlem kan förlora rätten till plats i hamnen genom att bryta mot dessa ordningsregler eller underlåtenhet att betala de fakturor som är tillsända medlem. Detta innebär inte uteslutning från klubben.

Ordningsregler Vinterliggare i hamn

Båtägaren ansvarar själv för att båten eller båtens utrustning såsom, vattensystem, motorer eller annan fryskänslig utrustning inte fryser sönder

Båtägaren får inte nyttja båt, som är vinterupplagd eller har vinterplats i sjön, för eget eller annans boende. Utrymmet mellan båtarna får inte användas till någon form av utbyggnad, båthus eller skrymmande täckställning. Täckning ska ske tätt mot skrovet.

OBS Tänk även på följande:

Se till din båt

 • Minimum en gång per 14 dag eller efter kraftig vind, kan man inte så ska man säkra att klubbkompis gör det.
 • Kolla samtliga båtar när man är på plats, meddela berörd person om det ser illa ut.
 • Säkra och dubbelkolla förtöjningar innan snön och isen lägger sig.
 • Undvik att gå på bommar och dess plankor, risken att halka i är högre under vintersäsong.
 • Ha telefonlistan tillgänglig för att snabbt kunna meddela, en skall finnas på anslagstavlan vid entrén.

Ordningsregler V1.0 (2018-03-31)